ประวัติองค์กร

/picdata/content/1/cms/cefhkosuv146.jpg

ประวัติ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

       ริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม  2535 ในชื่อ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” โดยคุณไพฑูรย์  จันทรเสรีกุล  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นในกลุ่มจันทรเสรีกุลถือหุ้นร้อยละ 100 ให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ทั้งเช่าระยะ และเช่าระยะยาว  แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐ  และ บริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยมีนโยบายที่เน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยม และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า การทำงานแบบพันธมิตรและเน้นผลเป็นเลิศในการทำงานกับคู่ค้าทุก ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานบริการที่ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

       ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านหุ้น ทำให้ในปัจจุบันทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายรถยนต์เก่า เพื่อรองรับการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบกำหนดสัญญาเช่าของบริษัท ภายใต้ แบรนด์ของ “โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย ยูสด์คาร์” โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100  ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย  ปัจจุบันบริษัทย่อยมีศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสอง” จำนวน 3 แห่ง คือ 1. สำนักงานใหญ่ถนนกาญจนาภิเษก 2. สาขาศรีนครินทร์ และ 3. สาขาเกษตร

/picdata/content/1/cms/cehjlsw45689.jpg

 

 

 

 

 

 

รถเช่า เช่ารถ รถเช่า รถเช่า เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ

รถเช่า รถเช่า รถเช่า รถเช่า รถเช่า รถเช่า รถเช่า รถเช่า รถเช่า รถเช่า รถเช่า เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ เช่ารถ 

Copyright 2012 - 2014 ®บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
455/1 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 / โทร 0-2291-8888 ต่อ 130-133
รถเช่า เช่ารถ