คณะกรรมการเพื่อสังคมและชุมชน

คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะทำงาน CSR)

ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายศักดิธัช จันทรเสรีกุล

ผู้กำกับคณะทำงาน CSR

2

นางสาวสิริมา  ชะเอมกุล

คณะทำงาน CSR

3

นางสาวสุนทรียา หวังชัย

คณะทำงาน CSR


คณะทำงาน CSR มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.พิจารณากลั่นกรองกิจกรรม และนโยบายเพื่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2.พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR ของบริษัท
3.พิจารณากลั่นกรองแผนงาน และงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4.พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้าน CSR และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR
   ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน CSR
5.พิจารณาแต่งตั้งทีมงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน CSR
 ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัท

 "สามารถ Download รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557" ได้ในหัวข้อ "รายงานประจำปี 2557"

Copyright 2012 - 2014 ®บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
455/1 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 / โทร 0-2291-8888 ต่อ 130-133
รถเช่า เช่ารถ