รับมอบประกาศนียบัตรโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) (2561)

KCAR รับมอบประกาศนียบัตรโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) (KCAR) โดยนายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตร หลังจากที่ได้มติรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) จาก คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ