บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริการลูกค้าสัมพันธ์

         เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้คำแนะนำด้านการบริการ รับข้อเสนอแนะ คำติชมจากลูกค้า เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังทำหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในบริการที่ได้รับจากบริษัท