คณะกรรมการเพื่อสังคมและชุมชน

คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะทำงาน CSR)

ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายศักดิธัช จันทรเสรีกุล

ผู้กำกับคณะทำงาน CSR

2

นางสาวสิริมา  ชะเอมกุล

คณะทำงาน CSR

3

นางสาวสุนทรียา หวังชัย

คณะทำงาน CSR

 

คณะทำงาน CSR มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.พิจารณากลั่นกรองกิจกรรม และนโยบายเพื่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2.พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR ของบริษัท
3.พิจารณากลั่นกรองแผนงาน และงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4.พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้าน CSR และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR
   ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน CSR
5.พิจารณาแต่งตั้งทีมงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน CSR
 ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัท