ภาษีประจำปี รถไฟฟ้า

ประกาศตาม ครม. ให้รถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนตั้งแต่ 9 พ.ย.65 - 10 พ.ย. 68 ได้สิทธิ์ลดภาษี 80%
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2565 ว่า กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมทั้งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
สำหรับสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานที่นำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565-10 พฤศจิกายน 2568 โดยให้ลดภาษีลง 80% อัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เช่น
 
- รถเก๋งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 1,600 บาท ลดภาษีประจำปีแล้วคงเหลือ 320 บาท
 
- รถตู้ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 800 บาท ลดภาษีประจำปีแล้วคงเหลือ 160 บาท
 
- รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 50 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 10 บาท
    โดยการลดภาษีประจำปีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียน
 

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68) ตามมติ ครม.

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68)

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 30 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 60 บาท
 • น้ำหนัก 751 - 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 90 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 - 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 160 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 - 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 200 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 - 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 260 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 - 2,000 กก. ต้องเสียภาษี 330 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 - 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 380 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 - 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 440 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 - 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 480 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 - 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 520 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 - 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 560 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 - 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 600 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 - 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 640 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 - 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 680 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 720 บาท

ภาษีรถยนต์ EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68)

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 15 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 30 บาท
 • น้ำหนัก 751 - 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 45 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 - 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 80 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 - 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 100 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 - 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 130 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 - 2,000 กก.ต้องเสียภาษี 160 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 - 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 190 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 - 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 220 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 - 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 240 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 - 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 260 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 - 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 280 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 - 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 300 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 - 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 320 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 - 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 340 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 360 บาท

ภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68)

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องเสียภาษี 10 บาท 
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเสียภาษี 10 บาท

*ขอบคุณข้อมูลจาก  www.autospinn.com

-------------------------------------------------------------------------

นานาสาระเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า