รถเช่าระยะยาว

บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) 

บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการยานพาหนะควบคู่ไปกับบริการเสริมครบวงจร  เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบริหารและจัดการยานพาหนะโดยลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตามความต้องการ

โดยก่อนการส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า บริษัทจะตรวจเช็คสภาพรถยนต์และทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งซึ่งมีบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้การบริการหลังการขายต่างๆ ได้ เช่น การจัดการซ่อมบำรุงรถยนต์ และการบริการรถยนต์ทดแทนชั่วคราว ในส่วนของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ให้เช่านั้นจะยังคงเป็นของบริษัทเมื่อหมดสัญญาเช่า

บริษัทมีนโยบายเก็บเงินมัดจำ เป็นการประกันการเช่ารถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เก็บเงินมัดจำกับลูกค้าทุกราย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน และเครดิตของลูกค้าแต่ละราย และในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระค่าเช่าเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป  บริษัทจะดำเนินการยึดรถยนต์ที่ให้เช่าคืน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา