สาสน์จากประธานกรรมการ

 

               ในปี พ.ศ. 2562 ตลาดรถยนต์เช่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หากจะเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว เกิดจากความต้องการใช้รถเช่าเพิ่มมากขึ้น จากกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศ โดยพิจารณาจากต้นทุนการเช่าที่คุ้มค่ากว่าการซื้อรถเพื่อใช้งาน สัดส่วนการเติบโตของอุตสาหกรรมตลอดปีอยู่ที่ร้อยละ 10 โดยที่ธุรกิจใกล้เคียงทั้งการจำหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ได้รับผลกระทบด้านลบจากสภาวการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงนโยบายเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ หนี้สินภาคครัวเรือนที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดจำหน่ายและราคาขายรถยนต์ใช้แล้ว มีความผันผวนกว่าในอดีต

               ในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรถยนต์เช่าขนาดใหญ่บางราย ยังคงเน้นแข่งขันราคาค่าเช่าต่ำ โดยที่ค่าเช่าส่วนงานประมูลเริ่มมีสัญญาณปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายซากที่ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบกับราคาขายซากของบริษัทรถยนต์เช่าบางรายทำได้ต่ำกว่าประมาณการ เป็นเหตุให้ค่าเช่าเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริง ทั้งนี้การทยอยปรับเพิ่มค่าเช่าดังกล่าว ได้ส่งผลดีกับบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าหลายราย ได้กลับมาใช้บริการเช่ารถยนต์กับทางบริษัทฯในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น จากจุดแข็งของบริษัทฯในด้านงานบริการที่ดี ซึ่งจากเดิมลูกค้าบางบริษัทจะพิจารณาเพียงปัจจัยค่าเช่าต่ำเป็นเกณฑ์
 
               บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายพอร์ตรถยนต์เช่าและให้ความสำคัญคุณภาพงานบริการที่ดีกับลูกค้า ในปีที่ผ่านมา มูลค่าสินทรัพย์รถยนต์เช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 โดยพอร์ตรถยนต์เช่า ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 รวม 9,444 คัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 และรายได้ค่าเช่ารวม 1,271.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ในส่วนการขายรถยนต์ใช้แล้ว จากปัจจัยเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สถาบันการเงินมีความระมัดระวังการให้สินเชื่อรถยนต์ และการส่งเสริมการขาย ราคาส่วนลดและอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากตลาดรถยนต์ใหม่ ส่งผลกระทบถึงยอดจำหน่ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่า ปรับลดลงร้อยละ 26.8 รวมถึงกำไรจากการขายรถยนต์ครบสัญญาเช่า ปรับลดลงร้อยละ 16.6 และจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี บริษัทฯมุ่งเน้นวิธีการทำการตลาดและสร้างเครือข่ายการขายรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสสุดท้ายปีที่ผ่านมา
 
               รูปแบบการใช้รถยนต์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ และอนาคตมีทิศทางจะปรับเปลี่ยนไป ดังเช่น การเช่าผ่านระบบที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ และการเช่าเหมาจ่ายแบบสมาชิกประเภทกำหนดเงื่อนไขเวลา บริษัทฯจึงเริ่มศึกษาและอยู่ในระหว่างการพัฒนา มุ่งพัฒนาศักยภาพทีมงาน และเมื่อความต้องการตลาดมีเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดคุ้มค่าเงินลงทุน บริษัทฯก็จะมีความพร้อมในการดำเนินการกับโอกาสทางการตลาดที่ดี และเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการขยายธุรกิจรถยนต์เช่าในอนาคต ปี พ.ศ. 2563 จะเป็นปีที่มีความท้าทายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แต่เนื่องจากบริษัทฯมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องสภาวการณ์ตลาด มีช่องทางจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรม จากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯจึงมีพื้นฐานที่ดี แข็งแรง และความพร้อมที่รองรับการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
               ทางบริษัทฯยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนและได้นำมาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดแผนกลยุทธ์

               

               ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณต่อคณะผู้บริหารและพนักงาน สำหรับความทุ่มเทและความวิริยะอุตสาหะที่อุทิศให้บริษัทฯ ตลอดช่วงปีที่ยากลำบากที่ผ่านมา และขอให้คำมั่นว่าผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะให้บริการรถเช่าที่มุ่งเน้นคุณภาพงานบริการและตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น จะมองหาโอกาสเพื่อสร้างความเจริญเติบโตภายใต้หลักเกณฑ์ธรรมภิบาลที่ดีและแนวทางการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน

          

 


(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)
ประธานกรรมการ