คณะกรรมการ

นายพิเทพ จันทรเสรีกุล

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร

นายพิชิต จันทรเสรีกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน

ตำแหน่ง : กรรมการ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายการุณ เลาหรัชตนันท์

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ