ข้อบังคับบริษัท

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี[2]
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารรวมถึงพนักงานของ บริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี[3]
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารรวมถึงพนักงานของ บริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี[4]
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารรวมถึงพนักงานของ บริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี[5]
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารรวมถึงพนักงานของ บริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย