วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
บริษัทรถเช่าชั้นนำของประเทศ
ที่มุ่งเน้น
SERVICE & QUALITY EXCELLENCE

พันธกิจ
บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญต่อการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมนำพาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง รวมถึงการสร้างค่านิยมในองค์กรให้เกิดขึ้น