ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญของส่วนตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการรายงาน การติดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้เสนอปรับกระบวนการตรวจสอบเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน หน่วยงานที่มีความสำคัญ มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบภายใน และทำงานคู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบริษัทฯ คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล