สาสน์จากประธานกรรมการ

 

     ในปี พ.ศ. 2560 ตลาดรถยนต์เช่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้รถที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการจากกลุ่มลูกค้าบริษัทไทย และกลุ่มลูกค้าบริษัทต่างชาติที่ขยายการดำเนินธุรกิจมายังประเทศไทย ที่เห็นถึงประโยชน์จากการเช่าจากการควบคุมค่าใช้จ่าย งบประมาณ และลดภาระงานบริหารจัดการ รวมถึงโครงการเงินลงทุนจากภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดความต้องการรถยนต์เช่าเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น

     ในปีพ.ศ. 2560 การแข่งขันทางด้านราคาเช่ารถยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากบริษัทรถยนต์เช่าขนาดใหญ่ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการส่งเสริมภาครัฐ และที่มีนโยบายมุ่งเน้นการขยายพอร์ตเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทฯได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับการแข่งขันด้านราคาเช่าเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้บริษัทฯได้รับโอกาสในการให้บริการรถเช่าโครงการประมูลมากขึ้น ทิศทางการแข่งขันด้านราคาเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งไม่ได้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริง จะยังคงมีอยู่เชื่อมโยงกับการคาดการณ์ด้านบวกที่มีกับธุรกิจตลาดรถยนต์มือสอง

     นโยบายรถยนต์คันแรก ที่ครบกำหนดขายในปีที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบมากกับการขายรถยนต์มือสอง จากเหตุผลรถที่ครบกำหนดขายได้นั้น มีการกระจายสัดส่วนช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2559-2561 และจะค่อยๆทยอยขายกลับเข้ามาในตลาด จึงทำให้ไม่ได้เกิดภาพอุปทานส่วนเกินในตลาด ในปีพ.ศ. 2561 มีการคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์มือสองจะมีทิศทางดีขึ้น ตามสภาวะการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ภายหลังตลาดรถยนต์มือสองเริ่มฟื้นตัว และราคาตลาดได้ปรับเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

     บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายพอร์ตรถยนต์เช่าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ให้ความสำคัญคุณภาพงานบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สะท้อนถึงผลประกอบการที่ปรับเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา รายได้รวมเติบโตร้อยละ 4.5 กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 3.0 ส่วนของธุรกิจรถยนต์มือสอง บริษัทฯขายรถยนต์ที่สิ้นสุดสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 คิดเป็นยอดขายรวม 1,655 คัน อีกทั้งปีที่ผ่านมา ราคาขายตลาดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 โดยบริษัทฯ บันทึกกำไรจากการขายรถยนต์ที่สิ้นสุดสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯเติบโตต่อเนื่อง และอยู่อันดับต้นของอุตสาหกรรม

     ในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทย่อยฯ ได้มีการเปิดศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองเพิ่มขึ้นที่ถนนกาญจนาภิเษก-บรมราชชนนี นับเป็นสาขาที่ 4 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายรถยนต์มือสองและรวมถึงการบริหารราคารถยนต์มือสองที่ดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการจำหน่ายรถยนต์ที่สิ้นสุดสัญญาเช่า และสามารถลดระยะเวลาการถือรถยนต์ในสต๊อก ซึ่งจะทำให้ต้นทุนบริหารจัดการโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปีพ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีนโยบายทำการตลาดรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

     ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณต่อคณะผู้บริหารและพนักงาน สำหรับความทุ่มเทและความวิริยะอุตสาหะที่อุทิศให้บริษัทฯ ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ผมขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯจะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลักดันให้บริษัทฯเติบโตภายใต้หลักเกณฑ์ธรรมภิบาลที่ดีและแนวทางการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน

 


(นายพิเทพ จันทรเสรีกลุ)
ประธานกรรมการ