คณะกรรมการ

นายพิเทพ จันทรเสรีกุล

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร

นายพิชิต จันทรเสรีกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

นายการุณ เลาหรัชตนันท์

ตำแหน่ง : กรรมการ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ