แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการ 56-1 ปี 2561  Download 
แบบแสดงรายการ 56-1 ปี 2560  Download
แบบแสดงรายการ 56-1 ปี 2559  Download
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558  Download
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557  Download
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556  Download
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555  Download
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554  Download
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2553  Download
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2552  Download