หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

          บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
           ผู้ถือหุ้นของที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05   ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้น  อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
           ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
เลขที่ 455/1  ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

          กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียง ที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ      
9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2567 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด

          1. แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

          2. แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

          3. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567

          4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

         5. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

          6. เสนอวาระการประชุม ประจำปี 2567