ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

        หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 24 เมษายน 2563

     เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

     1. ผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือ

     2. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

 

                ช่องทางการรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (การประชุม AGM) ผ่านทาง Facebook Live                  

                ช่องทางที่ 1 : กดเข้าร่วมกลุ่มได้ที่นี้ > http://shorturl.at/jzAKW<

                ช่องทางที่ 2 : เปิด Facebook แล้วพิมพ์ " การประชุม AGM_KCAR " ที่ช่องค้นหาแล้วกดเข้าร่วมกลุ่ม

รับชมได้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

                ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ โดยใส่ข้อมูล ชื่อ นามสกุล (หมายเลขบัตรประชาชน) เพื่อรับสิทธิ์เข้าชม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.

                หากผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม AGM สามารถส่งอีเมล์มาที่ : [email protected]