ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

        หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 27 เมษายน 2564

     เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

     1. ผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือ

     2. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

                ช่องทางการรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (การประชุม AGM) ผ่านทาง Facebook Live

                1. ช่องทางที่ : กดเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ > http://shorturl.at/jzAKW<
                2. ช่องทางที่ : เปิด Facebook แล้วพิมพ์ " การประชุม AGM_KCAR " ที่ช่องค้นหาแล้วกดเข้าร่วมกลุ่ม 

                                                รับชมได้ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

                ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ โดยใส่ข้อมูล ชื่อ นามสกุล (หมายเลขบัตรประชาชน) เพื่อรับสิทธิ์เข้าชม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.              

            หากผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม AGM สามารถส่งอีเมล์มาที่ : [email protected]